آلبوم های تصاویر
   
نمایش تصاویر آلبوم
 
1 

حضرت زینب س نمایی دیگر از حرم حضرت زینب س

نمایی دیگر از حرم حضرت زینب س

حضرت زینب س نمایی از حرم حضرت زینب س

نمایی از حرم حضرت زینب س

حضرت زینب س گلدسته و گنبد و حرم حضرت زینب س

گلدسته و گنبد و حرم حضرت زینب س

حضرت زینب س کتیبه و گنبد حرم حضرت زینب س

کتیبه و گنبد حرم حضرت زینب س

حضرت زینب س حرم حضرت زینب س و کبوتران

حرم حضرت زینب س و کبوتران
1 
 
قدرت گرفته از پرتال ترنم